12
g
 서안의 미모저모 
 학교소개 
 어학연수 과정 
 유학생 본과 전공소개 
 국제합작교류처 소개 
 국제합작교류처의 한국 교류 현환 
 국제합작교류처주최한 중.외 교사와 학생 추석 모임 

국제합작교류처소개

        국제합작교류처는 우리 학교 섭외 관리 부문으로 우리 학교 최초에 설립된 부처 중에하나다. 국제합작교류처는 주로 다른 우호적인 관계를 갖지고 있는 재매학교 및 다른 학술기관의 교류와 협력 사업을 담당하고 있다.

        개교이래 국제합작교류처는 세계 각국의 40개의 대학과 교류 협력 관계를 맺어 서로 학점을 인정하고 다양한 협력 사업을 펼쳐 우리 학교 학생들의 유학 소망을 충족시켰다.

사무실

                                                  

도서청 杜瑞清(원장)  86-29-88751508  duruiqing@xaiu.edu.cn

                                                  

왕일나 王一娜(부원장)  86-29-88751861  wangyina@xaiu.edu.cn

                                                 

증강曾強(부처장)   86-29-88751356   GKTsang@foxmail.com

                                                 

려나呂娜(사무실주임)  86-29-88751314  leonie.lyu@foxmail.com

                                                   

장령중張齡中(러시아사무담당)   86-29-88751861   enanz@hotmail.com

                                                    

          장케이 张剀(미국사무보조) 86-29-88751314  zhangkai@xaiu.edu.cn

                                                   

신월 辛月(미국사무보조)   86-29-88751484   907214789@qq.com

                                                     

                                                      한국부

                                                   

양민 杨敏(한국부주임) 86-29-88751485   yangmin@xaiu.edu.cn

                                                     

마단붕馬丹鳳(학생수속)  86-29-88751485   dandan_11261018@163.com

                                                 

            왕소자 王小慈(한국사무보조) 86-29-88751485  1004756150@qq.com

 

                                                 중국어교육센터

                                                   

위옥천魏玉川(교수/센터 주임)  86-29-88751688   936086475@QQ.com

                                                   

주기함朱奇涵(강사)  86-29-88751688  418823173@qq.com

                                                 

백설白雪(강사)  86-29-88751688  826474518@qq.com

                                                  

부문평付文萍(강사)   86-29-88751688   328406812@qq.com

진사陳思(강사)   86-29-88751688  

  

송소연 宋小娟(강사)   86-29-88751688   57376369@qq.com

                                                   

량천梁茜(강사)  86-29-88751688

악자희 岳子熙(강사)   86-29-88751688   514606716@qq.com

조가 赵舸(강사)   86-29-88751688   2206225208@qq.com

Add: 18 Yudou Lu, Yanta District, Xi'an, Shaanxi, PR. China 710077
Tel: 86-29-88751484, 88751314